Sla navigatie over

Stapeling in de zorg

Cliëntenbelang Amsterdam, MEE Amstel en Zaan, MEE Noordwest-Holland en Zorgbelang Noord-Holland krijgen signalen dat de gemeentelijke en landelijke bezuinigingsmaatregelen voor kwetsbare burgers slecht uitpakken.

Mensen met een beperking, handicap of chronische ziekte ervaren dagelijks de gevolgen van de vele – soms kleine – maatregelen, waardoor hun vaak toch al lage inkomen de laatste jaren steeds meer afneemt. De gemeentelijke en landelijke maatregelen zetten hen onder grote financiële druk. 

Deze organisaties hebben daarom het initiatief genomen om de concrete gevolgen van deze maatregelen voor het dagelijks leven van deze kwetsbare groepen in kaart te brengen.

 

Ervaringen op www.deeljezorg.nl

Via de website deeljezorg kunnen burgers ervaringen uitwisselen over de persoonlijke gevolgen van de stapeling.

  

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Loes ter Horst, Zorgbelang Noord-Holland, telefoon 023- 530 00 00

Brochure: Wegwijs in de stapel!

Zorgbelang Noord-Holland heeft de brochure WEGWIJS IN DE STAPEL gemaakt. De brochure gaat over financiële tegemoetkomingen en compensaties voor mensen die zorg ontvangen omdat ze een beperking hebben of een chronische ziekte.

In de brochure heeft Zorgbelang Noord-Holland op een rij gezet

•           met welke maatregelen mensen te maken kunnen hebben.

•           welke regelingen er zijn voor financiële ondersteuning.

De brochure wordt digitaal verspreid en is interactief: het bevat meer dan 100 links om de lezer zoveel mogelijk direct op weg te helpen naar een aanvraag voor een regeling of naar meer informatie hierover. De brochure wordt elke drie maanden geactualiseerd omdat regelingen kunnen wijzigen. 

 

Compensatie niet bekend

Mensen die zorg en/of ondersteuning ontvangen hebben vaak te maken met een stapeling van eigen bijdragen. Dit heeft grote invloed op hun inkomenspositie. Veel mensen komen in aanmerking voor allerlei regelingen waarmee zij hun inkomenspositie kunnen verbeteren, maar vragen die niet aan. Vaak weten mensen ook niet dat dergelijke tegemoetkomingen bestaan of men denkt niet in aanmerking te komen.

 

Zegt het voort!

Zorgbelang Noord-Holland hoopt dat de brochure zoveel mogelijk mensen bereikt die te maken hebben met de stapeling van eigen bijdragen. Zo krijgen ze inzicht in wat ze moeten betalen. En de brochure wijst hen op de compensatieregelingen waarvoor ze eventueel in aanmerking komen.

 

Aanleiding

Zorgbelang Noord-Holland maakte in 2011 samen met MEE Noordwest-Holland, MEE Amstel en Zaan en Cliëntenbelang Amsterdam een brochure over de gevolgen van de stapeling van eigen bijdragen. De brochure heeft de titel De groeiende stapel en bevat zes persoonlijke, soms schrijnende verhalen van mensen met een beperking of een chronische ziekte en hun inkomenspositie. Uit het onderzoek dat ten grondslag lag aan deze brochure bleek dat veel chronisch zieken niet weten met welke maatregelen ze te maken krijgen en op welke compensatieregelingen ze recht hebben. Met deze nieuwe brochure wil Zorgbelang Noord-Holland hen wegwijs maken in de stapel van regelingen.

De actuele versie van de brochure kunt u hieronder downloaden.

Brochure: De groeiende stapel

In de brochure De groeiende stapel staan harde cijfers en schrijnende verhalen over de gevolgen van het eerdere kabinetsbeleid en de effecten van de voorgenomen, nieuwe bezuinigingen.  Deze verhalen zijn illustratief voor duizenden andere.

 

Politiek

Alle gemeenteraadsleden en Wmo-raadsleden in Noord-Holland hebben de brochure ontvangen.

'Wij nemen het initiatief om lokale politici, beleidsambtenaren en andere beslissers bewust te maken van de zeer kwetsbare financiële situatie van een deel van hun burgers. De brochure maakt duidelijk dat reële, noodzakelijke oplossingen nodig zijn zodat mensen met een handicap, ziekte of beperking volwaardig, autonoom burger kunnen zijn,' lichten de belangenorganisaties toe.

 

U kunt de brochure hieronder downloaden.

Resultaten meldactie Stapeling

Zorgen over stapeling van zorg- en welzijnsmaatregelen

 

In de tweede helft van november 2011 organiseerden de regionale Zorgbelangorganisaties een brede meldactie over de gevolgen van de stapeling. 

 

Stapeling

In korte tijd kwamen circa 1600 reacties binnen. Bij een groot deel van hen bleek inderdaad dat sprake is van een stapeling van maatregelen. Bijna 38% heeft of krijgt te maken met 5 maatregelen of meer. Voor meer dan 10% komt het aantal maatregelen zelfs op 8 of meer. De maatregel waar de meesten (55%) mee te maken krijgen is die van de Verlaging tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg). Gevolgd door het verdwijnen van maagzuurremmers, fysiotherapie, dieetadvies en psychische hulp uit het basispakket (52%) en de verlaging van de zorgtoeslag (44%).

 

Effecten op het dagelijks leven
De verwachting is dat de stapeling negatieve gevolgen heeft op alle bevraagde terreinen. Op het terrein ‘Levensonderhoud’ gaf 69% aan dat zij negatieve tot zeer negatieve gevolgen verwachten. Voor de ‘kwaliteit van de zorg’ was dat percentage 76%. 61% vreest een negatieve tot zeer negatieve invloed op hun sociale leven. Ook als het gaat om mobiliteit verwacht 52% dat. Uit de open reacties blijkt dat velen de problematiek niet als een louter financiële kwestie beschouwen. Daarbij springen vooral de veranderingen rond het PGB in het oog. Die regeling biedt veel mensen de mogelijkheid om zelf de regie te krijgen en actief te blijven in de samenleving. De angst dat dit niet langer kan is groot en daarnaast vreest men de nodige zorg niet meer te krijgen. Dit blijkt uit reacties als: “Eigen regie over mijn leven volledig kwijt. Al maanden onzekerheid of ik per 1 januari nog wel hulp krijg” en “Alle veranderingen grijpen zeer diep in. Mijn leven staat echt volledig op zijn kop”.

 

Ondersteuning door gemeenten

Gemeenten moeten de nodige ondersteuning geven als het gaat om het volwaardig kunnen participeren in de samenleving. Naast financiële ondersteuning, zoals via de (bijzondere) bijstand, gebeurt dat grotendeels via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Veel mensen weten niet welke maatregelen de eigen gemeente op dit vlak neemt. In slechts een op de vijf reacties gaf men aan op de hoogte te zijn van ondersteuningsmaatregelen die stapelingseffecten moet compenseren. Daarbij werden vooral financiële maatregelen, zoals de bijzondere bijstand, genoemd.

 

Wat doet Zorgbelang met de resultaten?

De resultaten van de meldactie worden aangeboden aan de landelijke en gemeentelijke politiek. Zo laat Zorgbelang zien dat de stapeling van bezuinigingsmaatregelen in de praktijk hard aankomt. Wmo-raden en andere belangenbehartigers kunnen de concrete resultaten van de meldactie in hun eigen gemeente gebruiken bij hun werk. Ook zal de discussie voortgezet worden op het door de Zorgbelangorganisaties opgezette sociale netwerk www.deeljezorg.nl. Op die plek zullen de betrokken Zorgbelangorganisaties ook informatie geven over hun acties en bereikte resultaten. Daarnaast nodigen zij iedereen die betrokken is of zich betrokken voelt uit om mee te denken, te ageren of te reageren en knelpunten en mogelijke oplossingen aan te dragen

Eindrapportage meldactie

Wilt u het hele rapport lezen over de meldactie? Dat kan. Klik op onderstaande link; het rapport opent in een nieuw venster.

Brochure: Wegwijs in de stapel!

Brochure: De groeiende stapel

Pagina afdrukkenTip 'n ander