Sla navigatie over

Adviseurs Versterking Wmo ondersteunen bij beleidsbeïnvloeding

Doe een beroep op de adviseurs van Aaandacht voor iedereen (AVI) bij uw voorbereiding op de komende decentralisaties

 

Gemeenten krijgen de komende jaren te maken met verschillende decentralisaties op het sociale domein. Dit gaat veel betekenen voor burgers met en zonder beperkingen. De Adviseurs Versterking Wmo van het programma ‘Aandacht voor iedereen’ kunnen Wmo-raden, belangenbehartigers en gemeenten helpen om zich gezamenlijk voor te bereiden op de decentralisaties - kosteloos. Een sterk lokaal veld is immers nodig om deze ingrijpende ontwikkelingen te laten ‘landen’.

De Adviseurs Versterking Wmo van het programma Aandacht voor iedereen (AVI) zijn er om Wmo-raden, cliëntenraden, lokale en regionale belangenbehartigers en gemeenten te ondersteunen bij het vormgeven van lokale samenwerking, ontschotting en samenhang. Door in kaart te brengen hoe het lokale speelveld er uit ziet en welke verbindingen er zijn. En door vervolgens inzichtelijk te maken waar verbindingen nog noodzakelijk zijn en hoe zij het proces van ontmoeten en afstemmen kunnen stimuleren en ondersteunen.

Aandacht voor iedereen is een programma van tien landelijke patiënten- en cliëntenorganisaties en de Koepel van Wmo-raden. Deze organisaties bundelen hun krachten omdat de ontwikkelingen die op het lokale speelveld afkomen zo ingrijpend zijn, dat samen optrekken rond de decentralisaties noodzakelijk is. De Adviseurs Versterking Wmo zijn daarom in dienst van het gezamenlijke programma en treden op namens de elf betrokken organisaties.

Zorg voor samenhang

De afgelopen tijd is over verschillende decentralisaties gedacht. Al die decentralisaties hebben één gemeenschappelijk kenmerk: ze gaan uit van het ‘eigen kracht principe'. Het versterken van ‘eigen kracht’ is in de Wmo gekoppeld aan bevorderen van burgerparticipatie en actief burgerschap. Het betekent dat de Wmo moet zorgen voor betere participatie van kwetsbare burgers. Ook worden alle burgers geacht te participeren in en samen te werken aan hun eigen omgeving, wijk, gemeente. En als laatste kunnen burgers participeren in de lokale beleidsontwikkeling van de Wmo, door inspraak en medezeggenschap.

Dat laatste vraagt om goede afstemming en samenwerking tussen de vele verschillende vormen van lokale en regionale beleidsbeïnvloeding die er bestaan. Deze beleidsbeïnvloeding vanuit burgers kenmerkt zich op dit moment door versplintering en weinig samenhang. Het is gezien alle ontwikkelingen nu meer dan ooit belangrijk om belangenbehartiging, zeker vanuit burgers met een beperking, meer gericht en meer in onderlinge samenhang in te zetten. Er zijn ingrijpende veranderingen op komst en afstemming en samenspel is daarom vooral nu van belang. De adviseurs kunnen u als Wmo-raad of belangenbehartiger ondersteunen bij het leggen van verbindingen en de samenwerking met andere ‘partijen’. Verbinding met andere spelers is nodig om meer samenhang te krijgen en samen de ingrijpende uitdagingen te lijf te gaan.

Niet alleen Wmo-raden

Niet alleen Wmo-raden, maar ook lokale en regionale belangenbehartigers, vertegenwoordigers van groepen die behoren tot de doelgroep van de Wmo (patiëntenorganisaties, cliëntenraden enz.) en actieve burgers kunnen de hulp inroepen van een Adviseur Versterking Wmo. Bijvoorbeeld als ze een betere verbinding willen met de Wmo-raad. Samen onderzoeken ze dan hoe ze de samenwerking met de Wmo-raad tot stand kunnen brengen en kunnen verbeteren. Doelgroepen van de Wmo zijn bijvoorbeeld burgers met een psychiatrische problematiek, pgb-houders, mantelzorgers, burgers met een verstandelijke beperking en burgers met een psycho-geriatrische problematiek (Alzheimer).

Ook gemeenten

Ook gemeenten kunnen een beroep doen op het programma Aandacht voor iedereen. De adviseurs kunnen gemeenten bijvoorbeeld helpen bij het gezamenlijk optrekken van burgers, cliënten, patiënten en gemeente ten behoeve van informatiebijeenkomsten en visieontwikkeling. Of zij kunnen de adviseurs raadplegen om samen met hen na te denken hoe de bestaande lokale participatiestructuren optimaal georganiseerd kunnen worden. Adviseurs kunnen gemeenten ook ondersteunen bij het actief bereiken en betrekken van diverse doelgroepen.


Zorgbelang Noord-Holland levert adviseurs in Noord-Holland

Twee medewerkers van Zorgbelang Noord-Holland maken deel uit van het transitieteam. Zij zijn de adviseurs in Noord-Holland. Wilt u weten hoe cliënten- en belangenbehartigers en Wmo-raden in Noord-Holland zich kunnen aanmelden? Of heeft u andere vragen of opmerkingen over het programma Aandacht voor Iedereen?

Neem dan contact op met onze beleidsmedewerkers Yvonne Steemers, Suzanne Klein Schiphorst en Jimmy van Noorden via via onderstaande gegevens:

 

 

Yvonne Steemers 

y.steemers@zorgbelang-noordholland.nl

023- 530 00 00

Suzanne Klein Schiphorst

s.kleinschiphorst@zorgbelang-noordholland.nl

023- 530 00 00

Jimmy van Noorden

j.vannoorden@zorgbelang-noordholland.nl

023 - 530 00 00

 

 

Programma Aandacht voor iedereen

Het programma Aandacht voor iedereen wordt gefinancierd door VWS. De bij het programma betrokken landelijke organisaties zijn: CG-Raad, CSO, Koepel Wmo-raden, LPGGz, Mezzo, NPCF, Per Saldo, Platform VG, VCP, Viziris en Zorgbelang Nederland. Aandacht voor iedereen werkt nauw samen met het TransitieBureau van VNG en VWS.

Complete aanbod AVI

In onderstaand document leest u welke ondersteuning gratis mogelijk is binnen het project Aandacht voor iedereen.

Nieuwsbrief AVI

Begin dit jaar is een speciale nieuwsbrief gemaakt over de activiteiten die onze adviseurs uitvoeren in het kader van het programma AVI. Het aanbod is nog steeds actueel.

Naar de nieuwsbrief

Pagina afdrukkenTip 'n ander